Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Списки праць Сергія Білоконя

Сергій Білокінь надрукував понад 1300 публікацій з історії України (станом на 2007 р.). Пропонуємо кілька різних списків цих праць, укладених в різний час. Вони частково перетинаються, але допомагають знайти потрібні матеріали.

Основні праці (видані окремими книжками)

Член ред. колегії: Укр. історик. Нью-Йорк та ін. Ч. 4 (104) за 1989 – Ч. 34 (110-111); 1-4 (112-115) за 1991-1992.

Консультант: Укр. історик. Нью-Йорк та ін. Ч. 1-4 (116-119) за 1993 – Ч. 1-4 (132-135) за 1997.

Наше минуле: Журнал незалежної історичної думки за редакцією Сергія Білоконя . Ч. 1 (6). К.: Вид-во М.Коця, 1993. 220 с.

Наукове керівництво, редаґування та вступна стаття: "Бібліологічні вісті": місце в культурі // Ковальчук Галина Іванівна. «Бібліологічні вісті», 1923-1930: Систематичний анотований покажчик. К.: Абрис, 1996. С. 5-11.

Науковий ред.: Гапченко Петро Борисович та ін. // Літопис Національної Парламентської бібліотеки України. Част. І. К., 1996. 138 с.

Наук. кер., ред. та вступна стаття: [Ковальчук Галина Ів.] Бібліологічні вісті, 1923-1930: Систематичний анотований покажчик. К.: Абрис, 1996.

Іванна Синенька-Іваницька. К.: Медекол, 1997. 44 с.

1999

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: Джерелознавче дослідження. К., 1999. 448 с. 40 арк.

Рецензенти І.М.Дзюба, Я.Р.Дашкевич, С.В.Кульчицький. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту історії України НАНУ. Графіка В.І.Юрчишина – проект, обкладинка, титул (орнамент, шрифт), авантитул, шмуцтитули. Книжку видано на кошти Фундації «Воля» (Нью-Йорк) та родини Наталії та Івана Даниленків. Використано рисунки з тюремних зошитів Гр.Холодного та Н.Павлушкової.

Зміст:

Дзюба Іван. Переднє слово 5

Вступ

Від автора 10

Вступ 14

Соціальний статус джерельної бази 36

Джерелознавчі проблеми вивчення слідчих справ НКВД 41

Справи інших типів 58

Начерк історії совєцької цензури 65

Перегляд літератури 74

Розділ І. Влада й механіка державного масового терору

Період чрезвичайок 93

Соціальний портрет чекістів 107

Лук’янівська в’язниця 112

Соловки 129

Три точки зору 138

Большевики й статистика 142

Поділ суспільства 145

Добір людей для майбутнього суспільства 147

Ліквідаційні класифікації 156

Розділ ІІ. Формування управлінчої інформаційної системи

Переписи населення: інтереси влади, проблеми джерелознавства 181

Анкетування 183

Обліки 187

Паспортизація 191

Недосконалість совєцьких реєстрацій 202

Розділ ІІІ. Застосування управлінчої інформаційної системи

Роль партії 209

Допоміжні мережі 211

Боротьба проти партійних конкурентів 213

Планомірність чисток 220

Кадрові військові 225

Поміщицтво 233

Члени Центральної Ради 236

Нищення селянства 247

Духівництво 252

Диявольська жорстокість 258

Зміна курсу 265

До оцінки сталінського перевороту 270

Неформальні групи в партії та чека 272

Організований характер Великого Терору 286

Чистка НКВД298

Зовнішня операція після «зміни курсу» 314

Екскурс у теорію й історію науки євгеніки 323

Євгенічний аспект проблеми 326

Що таке «єдиний совєцький народ»? 335

Висновки

Додаток. Штатний розклад НКВД на 1937 рік 346

Література

Іменний покажчик

2000

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр.: Автореф. дис…. доктора іст. наук. К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства, 2000. 35 с.

Механизм большевицкого насилия: Конспект исследования. К., 2000. 128 с. Тираж 125 прим.

Переклад з української М.І.Жарких. Обкладинка мистця В.І.Юрчишина.

Ред.: Роженко Микола Маркович (нар. 1 лютого 1936). Сосни Биківні свідчать: Злочин проти людства. Кн. 2. К.: Укр. центр духовної культури, 1999. 600 с.

2001

Науковий консультант: Гапченко Петро Борисович, Зворський С.Л. Літопис Національної Парламентської бібліотеки України, березень 1917 – 1943 р. Част. 2. К., 2001. С. 3, 6, 79, 174. Тираж 200 прим.

2002

"Музей України. Збірка П.Потоцького": Доба, середовище, загибель. Друге видання, повне. К., 2002. 251 с. 12 арк.

Ред.: Роженко Микола. Сосни Биківні свідчать: Злочин проти людства. Кн. 3. К.: Укр. центр духовної культури, 2002. 600 с.

Ред.: Грушевський Михайло. Твори у 50 томах. Том 1. Серія "Суспільно-політичні твори", 1894-1907. Львів: Світ, 2002. 592 с.

Ред.: Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки: Джерела та результати досліджень (= Інститут української археографії. Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів. Том 9. К., 2002. 622, 2 с.)

Рец.: Ханко Віталій. Словник мистців Полтавщини. [Полтава,] 2002. 232 с.

2003

Ред.: Роженко Микола. Сосни Биківні свідчать: Злочин проти людства. Кн. 4. К.: Укр. центр духовної культури, 2003. 600 с.

2004

Ред.: Збереження історико-культурних надбань Сіверщини: Матеріали третьої науково-практичної конференції (16 квітня 2004 р.). Глухів, 2004. 170 (+ 2) с. 150 прим.

2005

Епістолярна спадщина академіка Д.І.Яворницького. Вип. 3: Листи музейних діячів до Д.І.Яворницького. Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2005. 740 с.

За участю: … С. Білоконя

На зламах епохи: Спогади історика. Біла Церква: О.Пшонківський, 2005. 336 с.

Ред.: Роженко Микола. Сосни Биківні свідчать: Злочин проти людства. Кн. 6 (підсумкова). К.: Укр. центр духовної культури, 2005. 628 с.

Рец.: Абраменко Леонид Михайлович. Последняя обитель: Крым, 1920-1921 годы. К., 2005. 480 с.

Рец.: Правобережний гербівник / Уклав Євген Чарнецький. Том І: Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів. Біла Церква: Ол. Пшонківський, 2006. 152, [8] с.

2006

Нові студії з історії большевизму, І-ІІІ. К., 2006. 312 с.

І. Озброєний чоловік як перший і головний ворог большевизму, С. 4-17.

ІІ. Биківня і Вінниця в історіографії терору, С. 18-58.

ІІІ. Паралельна історія УРСР: большевики і українська культурна спадщина, С. 59-203.

Музей України (Збірка П.Потоцького): Дослідження, матеріали. К., 2006. 476 с.

В обороні української спадщини: Історик мистецтва Федір Ернст. К., 2006. 355 с.

Рец.: Кучеренко Микола Олександрович, Панькова Світлана Михайлівна, Шевчук Галина Володимирівна. Я був їх старший син: (рід Михайла Грушевського). К.: Кий, 2006. 662, [2] с.

Рец.: Могилянські читання 2005: Зб. наук. праць. К., 2006. 588 с.

Рец.: Чернецький Євген Анатолійович. Правобережний гербівник. Том І: Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів. Біла Церква: Видавець Ол.Пшонківський, 2006. 160 с., [16] арк. іл.

Вміщено рекламу вид.: На зламах епохи: Спогади історика.

2007

Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 17-30 жовтня 1927 року: Док. і мат. / Упор. С.І.Білокінь, І.М.Преловська, І.М.Старовойтенко. К., 2007. 699 с. Ум. друк. арк. 58, 05.

Ред.: Ротач Петро Петрович: Біобібліографічний покажчик. К., 2007.189 с. (Серія: Джерела до культурологічних студій. Вип. 1).

Нові студії з історії большевизму, І-VІІІ. К., 2007. 412 с. Наклад 300 прим.

Худ. оформлення Георгія Сергеєва.

Зміст:

Вступ 3

I. ХХ з’їзд КПРС на півсторічній відстані 5

II. Інтелектуальний потенціал Розстріляного відродження в добу хрущовської відлиги (Попередні міркування) 16

III. Українська гуманітарна наука в період большевицького режиму 27

Вища школа 31

УАН 34

IV. Голодомор, різні типи й способи терору 41

V. Озброєний чоловік як перший і головний ворог большевизму 52

Врангелівці, що лишились на території 53

Козацтво 57

Колективізовані селяни 58

VI. Маловідомі джерела з історії масового терору 67

VII. Биківня і Вінниця в історіографії терору 81

Публікації часів війни 84

На еміґрації 110

У СРСР 120

Видання незалежної України 135

VIII. Паралельна історія УРСР. Большевики і українська культурна спадщина 150

Історіографія 150

Ленінський червоний терор. Муравйовщина 161

Голод 1921–22 років. Вилучення церковних цінностей 173

Голодомор 1932–33 років. "Торгсин’и" 197

Грабування музеїв. Діяльність Ґосторґу 202

Свідчення С.К.Глеваського 241

Грабування бібліотек. "Международная книга" 285

На шляхах українського бібліофільства 289

Сталінський терор. Вилучення коштовностей під час трусів 298

Руйнування пам’яток архітектури 302

Нищення предметів культу 307

Нищення монастирських сховищ. Межигірський монастир 308

Нищення музейних сховищ. Ліквідація музейників 332

Боротьба проти історії. Спецфонди 339

Нищення культурних цінностей 1941 року 383

Додаток І 385

Додаток ІІ 387

Скорочення 295

Іменний покажчик 397

Рец.: Чернецький Євген Анатолійович. Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII – початок ХХ ст.): Джерела, структура стану, роди. Біла Церква: Видавець Ол.Пшонківський, 2007. 176 с.

Рец.: Чернецький Євген Анатолійович. Правобережний гербівник. Том ІІ: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801-1804 рр.). Біла Церква: Видавець Ол.Пшонківський, 2007. 204 с.

Рец.: Чернецький Євген Анатолійович. Правобережний гербівник. Том ІІІ: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802-1810 рр.). Біла Церква: Видавець Ол.Пшонківський, 2007. 192 с.

Загаєцька Олена Володимирівна. Бібліографічний покажчик публікацій журналу «Образотворче мистецтво» за 1991-2005 роки. К., 2005. 432 с.

Консультант С.Білокінь.

2008

О. Анатолій Жураковський і київські йосифляни: Документальне дослідження. К., 2008. 119 с. 271850 зн.

2009

Довідкова книга з культурної спадщини України. Робочий зошит. 514, [2] с.75 примірників.

На шляхах інституціоналізації: До соціальної історії гуманітарних наук в Україні, ХХ ст. У Київі: Видавець Остап Ханко, 2009. 40 с.: іл. 0, 75 арк.

Таранушенко С.А. Наукова спадщина: Харківський період. Дослідження 1918-1932 рр. / Упоряд. О.О.Савчук, С.І.Білокінь. Харків: Атос, 2009. 432 с.

Наклад 300 прим.