Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Стенограма захисту докторської дисертації

Стенограма

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 для захисту дисертацій в Інституті української археографії та джере-лознавства ім. М.С. Грушевського НАН України від 30.03.2000, протокол № 2.

Голова засідання – доктор історичних наук П.С.Сохань.

Вчений секретар – кандидат історичних наук І.В.Верба.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист дисертації Білоконя Сергія Івановича «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр. (Джерелознавче дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

ПРИСУТНІ: за спеціальністю 07.00.02 – Сохань П.С., Варварцев М.М., Віднянський С.В., Даниленко Василь М., Кулінич І.М., Наулко В.І., Потульницький В.А., Рой Є.Є., за спеціальністю 07.00.06 – Боряк Г.В., Верба І.В., Дашкевич Я.Р., Калакура Я.С., Кравченко В.В., Мицик Ю.А., Пиріг Р.Я., Пінчук Ю.А., Ульяновський В.І.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Шановні члени спеціалізованої вченої ради! Нам належить розглянути питання про захист дисертації Білоконя Сергія Івановича «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр. (Джерелознавче дослідження)», представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук Білас Іван Григорович (він тут, уже прийшов, ми йому вдячні) і доктори історичних наук, професори Грицак Ярослав Йосипович і Панченко Петро Пантелеймонович. Вони теж тут. Всі присутні. Провідна організація – Дніпропетровський держуніверситет. Слово надається вченому секре-тарю для оголошення об”єктивних даних дисертанта.

ВЕРБА І.В.: (оголошує матеріали особової справи).

ГОЛОВУЮЧИЙ: Дякую. Чи є запитання до вченого секретаря з приводу об”єктивних даних? Нема? Нема. Дякую. Переходим до безпосереднього захисту. Слово надається дисертанту Сергію Івановичу для викладу основних положень своєї докторської дисертації. Будь ласка.