Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Стенограма захисту докторської дисертації

Стенограма

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 для захисту дисертацій в Інституті української археографії та джере-лознавства ім. М.С. Грушевського НАН України від 30.03.2000, протокол № 2.

Голова засідання – доктор історичних наук П.С.Сохань.

Вчений секретар – кандидат історичних наук І.В.Верба.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист дисертації Білоконя Сергія Івановича «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр. (Джерелознавче дослідження)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

ПРИСУТНІ: за спеціальністю 07.00.02 – Сохань П.С., Варварцев М.М., Віднянський С.В., Даниленко Василь М., Кулінич І.М., Наулко В.І., Потульницький В.А., Рой Є.Є., за спеціальністю 07.00.06 – Боряк Г.В., Верба І.В., Дашкевич Я.Р., Калакура Я.С., Кравченко В.В., Мицик Ю.А., Пиріг Р.Я., Пінчук Ю.А., Ульяновський В.І.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Шановні члени спеціалізованої вченої ради! Нам належить розглянути питання про захист дисертації Білоконя Сергія Івановича «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917-1941 рр. (Джерелознавче дослідження)», представленої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук Білас Іван Григорович (він тут, уже прийшов, ми йому вдячні) і доктори історичних наук, професори Грицак Ярослав Йосипович і Панченко Петро Пантелеймонович. Вони теж тут. Всі присутні. Провідна організація – Дніпропетровський держуніверситет. Слово надається вченому секре-тарю для оголошення об”єктивних даних дисертанта.

ВЕРБА І.В.: (оголошує матеріали особової справи).

ГОЛОВУЮЧИЙ: Дякую. Чи є запитання до вченого секретаря з приводу об”єктивних даних? Нема? Нема. Дякую. Переходим до безпосереднього захисту. Слово надається дисертанту Сергію Івановичу для викладу основних положень своєї докторської дисертації. Будь ласка.

Виступ С.І.Білоконя

Запитання до С.І.Білоконя

Відповіді на запитання

Відповіді на зауваження у відгуках

Виступи опонентів

Дискусія. 1

Дискусія. 2

Дискусія. 3

Голосування

Висновок