Початкова сторінка

Сергій Білокінь (Київ)

Персональний сайт історика України

?

Політика Василь. Розпис рукописним та іншим творам Г.Політики

Сергій Білокінь

«// Арк. 1 // Роспись рукописнымъ и другимъ сочиненіямъ покойнаго отца моего, Григорія Андреевича Полетики.

1) РѢчь, произнесенная имъ въ общемъ собраніи Малороссійскаго Шляхетства въ ГлуховѢ о правахъ, преимуществахъ и нуждахъ Малой Россіи.

Публікація: Речь «О поправлении состоянии» Малороссии // Киевская старина. Том IV. 1882. Октябрь. С. 119-125. Текст подано за одержаною від Ол.Лазаревського копією, що походила від П.Г.Кандиби (+ 1868). Саму копію зроблено орієнтовно у 1830-40-х. На автора цієї промови редакція (Феофан Лебединцев) запропонувала двох кандидатів – кол. генерального підскарбія М.В.Скоропадського та Політику.

2) Записка, какъ Малая Россія во время владѢнія Польскаго раздѢлена была, и о образѢ ея управленія.

Публікація: Василенко Мик. Збірка матеріялів. С. 143-146. № 64. Здійснено її за копією, яку зробив для М.Судієнка його звичайний переписувач, і яка зберігалась (1926) у збірці Судієнка в Бібліотеці кол. Університету св. Володимира.

3) Прошеніе, поданное отъ всего Малороссійскаго Шляхетства и народа ИМПЕРАТРИЦѢ ЕКАТЕРИНѢ II. о важнѢйшихъ прозьбахъ и нуждахъ ихъ.

4) Прошеніе, поданное ЕЙ же отъ Малороссійскихъ депутатовъ отъ шляхетства, отъ мѢщанъ и отъ козаковъ, избранныхъ въ Коммиссію о сочиненіи проекта новаго уложенія, для представленія прозьбъ, нуждъ, недостатковъ и отягощеній ихъ.

5) Записка, какіе люди почитаються Малороссійскимъ Шляхетствомъ.

6) Историческое извѢстіе, на какомъ основаніи Малая Россія была подъ республикою Польскою, и на какихъ договорахъ поддалась Россійскимъ Государямъ, и патріотическое разсужденіе какимъ образомъ можно бы оную нынѢ учредить, чтобъ она полезна могла быть Россійскому Государству безъ нарушенія правъ ея и вольностей.

Публікація: Василенко Мик. Збірка матеріялів. С. 147-161. № 65. Здійснено її за оригіналом, що зберігався (1926) у збірці М.Судієнка в Бібліотеці кол. Університету св. Володимира. Збирачеві належала «чернетка, писана рукою Полетики […] й текст, переписаний з його власноручними поправками». Див.: Маслов С.И. Обзор рукописей библиотеки Имп. Университета Св. Владимира. К., 1910. С. 29. № 160 (папка № 115).

7) Права, привилегіи, преимущества[,] вольности и свободы Малороссійскаго Шляхетства, данныя оному отъ Королей Польскихъ и Великихъ Князей Литовскихъ, и утвержденныя отъ всепресвѢтлѢйшихъ Государей, Царей, Императоровъ и Императрицъ Всероссійскихъ, поданныя имъ[,] Григоріемъ Полетикою въ Коммиссію о сочиненіи проекта новаго уложенія Iюня 20 дня 1768 года.

Див.: Маслов С.И. Обзор рукописей библиотеки Имп. Университета Св. Владимира. К., 1910. С. 31. № 173 (207).

8) МнѢніе его жъ въ Коммиссію о сочиненіи проекта новаго уложенія на читанный проектъ правамъ благородныхъ, поданное Августа 21 дня 1768 года.

9) Записки, какимъ образомъ приступить коммиссіи къ разсмотренію образа сборовъ и образа расходовъ Государственныхъ, и что ей нужно для того знать.

10) Записка, что Малая Россія не завоевана; а присоединилась добровольно къ Россіи.

Публікація: Василенко Мик. Збірка матеріялів. С. 142. № 63. Здійснено її за копією, яку зробив для М.Судієнка його звичайний переписувач, і яка зберігалась (1926) у збірці Судієнка в Бібліотеці кол. Університету св. Володимира.

11) Возраженіе его на наставленіе Малороссійской Коллегіи Г. депутату ея Димитрію Натальину.

Публікація: Возражение депутата Григория Политики на Наставление Малороссийской коллегии господину ж депутату, Димитрию Наталину / Сообщ[ил] Гр. А.Милорадович // Чтения ОИДР. 1858. Т. 3. С. 71-102. Додаток до публікації Осипа Бодянського: Наставление выборному от Малороссийской коллегии в Комиссию о сочинении проекта Нового уложения, г. коллежскому советнику и члену той Коллегии Наталину // Там само. С. 51-70.

12) Memoire historique sur les etablissemen[t]s, que l’Empereur Pier[r]e le Grand a fait dans l’eglise et dans le degre [26].

13) Переписка его со многими знатными особами.

[14)] Книги[,] переведенныя имъ съ Греческаго языка и напечатанныя: Епиктита Стоическаго Философа Енхиридіонъ и Ксенофонта о достопамятныхъ дѢлахъ и // Арк. 1 зв. // разговорахъ Сократовыхъ».

Потребує додаткового коментаря 13-й пункт. У тому самому значенні, що й Василь Політика, поняття «листування» вжив і Ол.Лазаревський, публікуючи збірку справді двобічного листування Григорія Андрійовича, яку придбав свого часу Василь Тарновський-молодший [27]. У цьому томі оприлюднено як листи №№ 1-43 (1750-1784) листи самого Політики та як №№ 44-122 (1754-1784) – листи до нього. Але до рук Тарновського перейшов епістолярій, який навряд чи можна було б назвати листами «многихъ знатныхъ особъ». Ось листи до Політики:

Борозна Іван Іванович, № 109.

Гамалія (Гамалея) Михайло Іванович (листи рідних, с. 226).

Гамалія (Гамалея) Яків Олександрович, № 108.

Георгій (Георгий) Кониський, №№ 96, 120.

Дунін-Борковський (Дунин-Борковский) Максим Васильович, № 104.

Карнович Степан Євтимович, № 92.

Кондоїді (Кондоиди) Ніколай Павлович, №№ 100, 103 (додаток, с. 215).

Кониський див. Георгій.

Краміна (Крамина, Битяговська, з дому Апостол) Наталя Павлівна, № 112.

Кутузов Іван Лоґінович, директор морського кадетського корпусу, потім адмірал, №№ 70, 73-75.

Лазаревич Василь, № 85.

Милорадович Андрій Степанович, №№ 88, 90, 93, 119.

Мотоніс (Мотонис) Микола, №№ 61, 102.

Орлов Владімір Ґріґор'євич, № 54.

Пєтров (Петров) Афанасій, № 91.

Політика (Полетика) Андрій Андрійович (брат), №№ 67, 69, 71, 76-77, 83, 97, 99, 116-117, 121.

Політика (Полетика) Андрій Павлович (батько), № 50 (листи рідних, с. 224).

Політика (Полетика) Григорій Іванович (кузен, із Відня), №№ 60, 63-66, 80, 82, 84, 86, 89, 94, 98, 101, 110, 118.

Політика (Полетика) Іван Андрійович (брат), №№ 79, 81, 84 а.

Політика (Полетика) Кузьма Андрійович (брат), №№ 55-56.

Політика (Полетика) Степан Андрійович (брат), №№ 44-48, 51-53, 57-59, 68 (листи рідних, с. 223, 226).

Рум'янцев (Румянцев) Пьотр Александрович, № 62.

Скоропадський (Скоропадский) Василь Іванович, №№ 113-114.

Смірной (Смирной) Іван, № 106.

Татіщев (Татищев) Лука (з Лондона), № 49.

Туманський (Туманский) Йосип Іванович, № 87.

Ханенко Іван Миколайович, № 111.

Чернишов (Чернышев) Іван Ґріґор'євич, президент адміралтейств-колегії, №№ 72, 78.

Шарапов Васілій Алєксандрович, №№ 95, 107.

Шешковський (Шешковский) Степан Іванович, № 105.

Шкляревич Петро Опанасович, №№ 115, 122.

Як помітив ще Ол.Лазаревський, як корпус листування представлено слабко. Наприклад, немає жодного листа Олени Іванівни Політики, дружини нашого героя, хоч він писав їй багато й часто. Коротше кажучи, «Переписки его со многими знатными особами» майже не збереглося.

14-й пункт вимагає доповнень. При цій нагоді за зведеним каталогом російськомовної книги, виданої на території Російської імперії XVIII ст. наводжу перелік виданих тоді праць Григорія Політики:

1. Аристотель (Aristoteles, 384-322). Аристотеля О гражданском учреждении книга II пеерведенная с греческого языка Г.П[олетикою]. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1757. 78 с.

Переклад другої частини «Політики» Арістотеля. Окрема відбитка з вид.: «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» (Т. 5. 1757. Июнь). Наклад 100 прим.

Дж. : Сводный каталог русской книги XVIII века, 1725-1800. Т. І. М., 1962. С. 54. № 250. ГПБ.

2. Эпиктет (Epictetus, бл. 50 – бл. 138). Епиктита стоическаго философа Енхиридион и Апоффегмы и Кевита Фивейскаго Картина или Изображение жития человеческаго. Переведены с греческаго языка коллежским ассесором Григорьем Полетикою. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1759. [30], 230, [1] с.

На с. 1-54: «Житие Епиктитово».

На с. 178-230: «Кевита Фивейскаго Картина».

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 439. № 86550. ГБЛ, БАН, ГПБ, ГПИБ.

Тут зазначено, що інший переклад цього твору надруковано під заголовком «Картина Цебесова».

3. То же. Изд. 2. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1767. [28], 230 с.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 439. № 86550. ГБЛ, БАН, ГПБ, МГУ, ГПИБ.

4. Ксенофонт (Xenophon, бл. 430 – 355/4). Ксенофонта О достопамятных делах и разговорах Сократовых четыре книги и оправдание Сократово пред судиями, переведенныя с греческаго языка надворным советником Григорием Полетикою. СПб.: при Имп. акад. наук, 1762. [14], 420, [1] с.

Наклад 2600 прим.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 99. № 3336. ГБЛ, БАН, ГПБ, МГУ, ГПИБ.

5. Сигезбек Якоб Август. Наставление как по французски исправно читать и произносить. СПб.: при Морск. шляхетн. кад. корпусе, 1767.

За редакцією Г.А.Політики. Наклад 1200 прим.

Дж. : Сводный каталог. Дополнения. Разыскиваемыя издания (1975). С. 84. № 746.

6. Кебет (Cebes). Картина Цебесова. Перевод с древней греческой рукописи на немецкой, а с онаго на российский язык. Иждивением Типографической компании. М.: тип. Комп. типографич., 1786. XLVI, 86 с., 1 л. илл.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІ (1964). С. 31. № 2888. ГБЛ, БАН, ГПБ, ГПИБ.

Як відомо, Г.Політика помер 27 ХІ / 8 ХІІ 1784 в СПб. Виходить, «Картина Цебесова» вийшла вже після його смерті. У каталозі зазначено, що 1759 «Картину Цебесову» в перекладі Г.Полетики п.з. «Кевита Фивейскаго Картина» було надруковано у книжці «Епиктета стоическаго философа, Енхиридион и Апоффегмы» (СПб., 1759. С. 178-230).

7. Як автор брав участь у вид.: Ежемесячныя сочинения к пользе и увеселению служащие. СПб., 1755-1764. Ред. Г.Ф.Міллер.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІV (1966). С. 131. № 150. ГБЛ, БАН, ГПБ.

8. Як автор брав участь у вид.: Трудолюбивая пчела. 1759. СПб. Генварь-декабрь. Вид. А.П.Сумароков. Активну участь брали Г.Козицький та М.Мотоніс.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІV (1966). С. 196. № 245. ГБЛ, БАН, ГПБ, МГУ, ГПИБ.

9. Брав участь у вид.: Феофан (Прокопович). Слова и речи поучительныя и поздравительныя. Ч. 1-4. СПб., 1760-1774.

Дж. : Сводный каталог. Т. ІІІ (1966). С. 295. № 7744; Дополнения. Разыскиваемыя издания (1975). С. 124. № 7744.

Шляхи паперів Григорія Андрійовича Політики накреслюються поки що лише пунктиром. Після Василя Політики принаймні «Промова в загальних зборах українського шляхетства у Глухові» побувала на руках у Конотопського повітового предводителя дворянства (1855-64) Петра Григоровича Кандиби (1816-68) [28]. Його батько, так само Конотопський повітовий предводитель (1835-38), був заможною людиною – мав у селі Курилівці 389 душ, мав також багато землі – три тисячі десятин. Передав синові інтерес до історії. Син закінчив Ніжинську гімназію вищих наук (1833). Саме він зробив копію з «Промови», передавши її Ол.Лазаревському,

Примітки

26. Пор. : Минцлов Рудольф (Роберт) Иванович (11 ХІ 1811, Кеніґсберґ – 31 Х 1883, СПб. ). Петр Великий в иностранной литературе : Подробный каталог иностранных сочинений о России (Rossica), находящихся в Имп. Публичной библиотеке в СПб. СПб. : П. И. Глазунов, 1872. Х, 691 с.; Supplément. [1872]. P. 693-721; Шмурло Е.Ф. Петр Великий в оценке современников и потомства. Вып. I: XVIII в. СПб., 1912. 277 с.

27. Частная переписка Григория Андреевича Полетики (1750-1784 гг.) с портретом. Изд. «Киевской Старины» / Ред. и примечания Ал.Лазаревского. К.: Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1895. [2] с., портрет и образец почерка, 229, [1] с.

28. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. Т. 2. К., 1910. С. 266-268.